( Page(最新消息 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 29) 回首頁

委員介紹-麗楓小姐 Ms Fiona 藝術統籌 司儀 唱歌 授課及演出 招生中. . . . . .

國贊老師 授課及演出:蘇格蘭風笛.西洋小鼓 招生中. . . . . .


勵雄老師 太極拳 授課及演出:招生中. . . . . .

 

 

香港教練培訓委員會教練

香港中國健身氣功總會

高級教練及裁判

香港中國國術龍獅總會

教練及裁判

香港中文大學

矯形外科及創傷學系

骨質研究組太極班總教練

立志先生 藝術統籌 司儀 歌手

迪明小姐 藝術工作者 社會工作者

 

[ Next Page ]

webmaster